¨ SP

Sociální Práce

Studijní materiály

Kontaktní @ mail

spoluzaci.cz

Poznámky z prvního ročníku ZDE

Dostupné poznámky (řazeno od nejstarších)

MSS SOMP + PLP1 STPST VOVS Ostatní
MSPR PLP2 SPTJ UP LIOR
MTSV PLP1 - komplet PLP3 PLP3 - ofic materiály AKOM - požadavky
Blízká a vzdálená Dítě a rodina (13mb) Rodina jako instituce (9mb) Slovníček AKOM materiály (1mb)
Gerontologie Krizová Intervence SPPJ-materiály Přihláška státnice Přihláška diplomka

Otázky ke státnicím

Řízení a zpracovávání koncepcí v sociální práci a v sociální správě - KOMPLET!!! Nascanovaná ručně psaná verze

1. Soudobé systémy sociální správy a jejich subjekty

2. Výstavba sociální správy a její financování

3. Výkon a řízení sociální správy

4. Základní odvětví sociální správy

5. Nestátní organizace a jejich postavení v sociální správě

6. Metody sociálního plánování

7. Hlavní zásady psaní projektů

8. Motivace pracovní činnosti a faktory, které ji ovlivňují

9. Sociální interakce v pracovní skupině. Týmová práce.

10. Komunikativní dovednosti managera

11. Marketingový mix v organizacích sociálních služeb

12. Fundraising; jeho pojetí a metody v sociálních službách

13. Ekonomická a politická specifika sociálních služeb a jejich dopady na manažerskou práci

14. Soustava podnikového managementu v podmínkách sociálních služeb

15. Strategický management a jeho užití v sociálních službách


Metody a přístupy v sociální práci se zdravotně postiženými - KOMPLET!!! Nascanovaná ručně psaná verze

1. Zdravotně postižení ve společnosti v historii a současnosti přepracovaná verze 07

2. Etická východiska přístupu k lidem se zdravotním postižením

3. Integrace osob se zdravotním postižením přepracovaná verze 07

4. Specifika tělesných postižení a dlouhodobých onemocnění

5. Sociální práce s lidmi s tělesným postižením a dlouhodobým onemocněním

6. Specifika psychických postižení

7. Sociální práce s lidmi s psychickým postižením

8. Specifika zrakových postižení

9. Sociální práce s lidmi se zrakovým postižením

10. Specifika sluchových postižení

11. Sociální práce s lidmi se sluchovým a řečovým postižením

12. Terapeutická práce s lidmi s postižením psychoterapie detailně

13. Práce s rodinou přepracovaná verze 07

14. Systém speciálního vzdělávání

15. Pracovní zařazení osob se zdravotním postižením


Metody a přístupy v sociální práci se sociálně hendikepovanými - KOMPLET!!! Nascanovaná ručně psaná verze

1. Kultura organizace poskytující sociální služby

2. Řízení sociálních služeb

3. Zásady případové práce s dospělými

4. Krizová intervence Chybí!

5. Zvládání hromadných neštěstí

6. Mediace

7. Typy a principy skupinové práce

8. Streetwork

9. Posuzování potřeb ohroženého dítěte, zásady práce s těmito dětmi

10. Posuzování funkčnosti rodiny, zásady práce s rodinami Chybí!

11. Komunitní práce

12. Analýza sociálních potřeb regionu, kraje, obce/Komunitní plánování

13. Systémové projekty

14. Supervize v sociální práci

15. Specifika ústavní péče